Thursday, 11 July 2013

Cerita Karma Phala

Leave a Comment
           
 Kacrita  Sang Panca Pandawa sakadi Sang Dharma Wangsa , sampun tutug suwen Ida nyeneng ratu, 60, warsa, raris karatone kaserahang ring putun Ida, sane maparab Sang Parikesit, nyeneng ratu ring Astina Pura. Sang Panca Pandawa raris lunga sanyasin sareng nemnem, makadi Sang Dharma Wangsa, Sang Bhima, Sang Arjuna, Sang Nakula, Sang Sadewa, miwah Dewi Dropadi. Ida sareng sami masusupan ring alase. Jag tan pararapan, saget wenten asu asiki nutug Sang Dharma Wangsa.
            Yening akudang sasih, suwen idane sami manglalana ring alase, mangkin sampun rawuh ring Gunung Imawan. Irika sami nglarang yoga Samadhi, ngastawa Ida Sang Hyang Paramawisesa. Wusan mamuja malih nglanturang pamargi ngilein bancang Gununge.  Kala irika Dewi Dropadi kantu, raris ida seda. Matur Sang Bhima : Beli Sang Dharma, cingak Dewi Dropadi, boya tulung ida. Masaur ida Sang Dharma : Adi Sang Bhima, eda adi sanget sedih, krana iya tresna ngayahin iraga ajak lalima. Nanging iya bes nganeh tresna teken Sang Arjuna paling teleb. Nah ene suba Karma Phalanne tuara sama rata tresnane.
            Nenten sue Sang Sadewa tantu raris Ida seda. Matur Sang Bhima : Beli Sang Dharma, cingak puniki Sang Sadewa seda, sapunapi karman ipune riin. Ngandika Sang Dharma : Kene adi, dening ia ngerasa teken dewekne paling pradnyan, merasa teken mawibhawa, metu sombong tur punyah teken kabisan. Ento sane makrana dosa. Ne jani ia nemu karma phalanne. Raris katinggal.
            Beli Sang Dharma, ne mangkin Sang Nakula padem. Sapunapi karmanipun riin, ngandika Sang Dharma : Kene adi, di gumine tusing ada madhain kabagusan ida sang nakula. Dadi metu angkaran buddhine sombong baan kabagusan. Ento makrana jani ia nemu karma phalanne. Raris katinggal.
              Malih matur Sang Bhima : Beli Sang Dharma, mangkin I adi sang Arjuna Padem. Sapunapi karman ipunne riin. Ngandika Sang Dharma : Kene adi, pangakunne kaliwat jumnguh, ngrasa teken dewek sakti, tur sanggup lakar ngalahang sakancan musuhe. Pamragat pepes pesan ia mundur, krana ia takut mati. Nah ene suba karma phalanne jani tepukina.
            Matur Sang Bhima kasakitan: Aduh beli Agung, padem titiang mangkin. Napa mawinan titiang sapuniki. Ngandika Sang Dharma : Adi, jani Beli nerangang prawertin adine. Adi kaliwat loba teken ajeng-ajengan, tuara pedas teken laksana jele melah, ngucap bangras, tur tan paclatu, ngunggulang dewek sakti. Ene karma phalan adine. Ene karma phalan adine tan anut teken dharma, tuara nyidayang nutug beli.
            Mangkin sampun telas sang catur pandawa miwah Dewi Dropadi seda. Mangkin Sang Dharma Wangsa ngraga mamargi, kairing antuk asu adiri. Nenten suwe saget rawuh Bhatara Indra, kairing antuk para Dewata, Widiadara Wadiadari , raris Ida ngandika: cening Sang Dharma Wangsa, eda idewa sedih buwat adi kalih rabin idewane seda. dening mula suka dukane maruntun. Sakancaning maurip tan luputing pati, nuwut karmapalane numadi. Jani cening maraga Dharma putus, astiti bakti, wenang manggih swarga luwih, lawutang cening munggah ring kreta kencanane.
            Matur Sang Dharma : inggih Ratu Bhatara, sadia pisan titiang polih waranugraha swarga. Yan wantah Bhatara ledang, titiang nunas mangda sareng asune puniki munggah ka swargan. Ngandika Bhatara Indra : uduh cening, tusing nyandang cening nresnain cicing, daning ento buron leteh, rusuh, sarwa baksa. Malih matur Sang Dharma : Ratu Bhatara, nenten dados titiang ngutang asu puniki, antuk bakti ipune nerus, tinut ring sapamargin titiang.
            Ngandika Bhatara Indra : duh cening, ila-ila pesan  anake ngutang semeton ane tresna teken I dewa. Matur Sang Dharma : nyame miwah kurenan titiange nenten mawasta bakti tiaga, yening matinggal tresna duk kari urip, antuk ipun tan anut ring pamargin titiange. Asu anut ring titiang patut ipun tresnain. Yan tan sareng asu puniki, banggayang titiang nenten manggih swargan.
            Wawu asapunika atur Ida Sang Dharma Wangsa, jag ical asu punika, saget katon nyalantara Sang Hyang Dharma, tur ngandika : uduh cening Sang Dharma Wangsa, suba ping pindo manira mintonin kaiun ceninge. Ipidan dugase di dweta wana, sinah susatian ceninge nulus mudita. Dugas adin ceninge makejang mati. Manira lakar ngurip adiri, apang cening mamilih. Nanging cening nagih apang Sang Nakula ane urip, tusing sang Arjuna atawa Sang Bima, ane ajak tunggal garba, pamragat makejang urip bapa. Jati tuwah cening dharma nulus, tan pamrih, daat satia, bajeg, twara alap aneh. Cening tusing mamuatang  kasukan padidi, nanging mamuwatang kasukan gumi muwah nagara karma. Nah jalan jani I dewa budal, wenang cening swarga luwih.

            Sarawue ring swargan, Sang Dharma mataken : Ratu Batara, ring dija nyama miwah kurenan titiange, dados nenten wenten iriki. Punika sang satus korawa dados sami polih kasukan swargan. Sang Hyang Indra raris nartayang : cening Sang Dharma, Sang Hyang Widhi sujati bajeg ngamargiang karmapala. Sawireh sang korawa taen malaksana melah abedik, kaicen iya swarga akejep. Sameton I dewane taen malaksana pelih, linyok ring guru, patut ia nrima sengsara akejep. Nah jani suba ngenjak watesne paican Ida Hyang Widhi, patut jani masilur. Sang malaksana ayu, nyama kalih rabin I dewane, uli jani kayang kawekas manggih swarga luwih. Sang malaksana jele, melog-melog, misuna, momo angkara, loba, alpaca guru, makadi sang satus korawa, uli jani nemu papane raka kayang kawekas, dening karmanne tan rahayu.

0 comments:

Post a Comment